ZIEDOJUMA MĒRĶIS

2018. gada labdarības maratonā saziedotie līdzekļi caur „Ziedot.lv” tiks novirzīti, lai ieviestu bezmaksas praktiskas un psiholoģiskas mācības jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Pašlaik programma ir izstrādes procesā. 

Programmu veido – atbalsta biedrība „Plecs” sadarbībā ar tādiem nozares profesionāļiem kā nodibinājuma „Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, biedrības „Tēvi” ģimenes psiholoģijas centra „Līna” dibinātāja, psiholoģe un psihoterapeite Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapeite Andrija Likova, biedrības „Tēvi” vadītāja Elīna Kļaviņa un citi.

Programmas ilgums un forma - 21 akadēmiskā stunda, 6 nodarbību cikls.

Programmas mērķis - sniegt vecākiem zināšanas un prasmes emocionāli veselīgu attiecību veidošanā ar savu bērnu.

Programmas uzsākšana - 2019. gada aprīlis.

 

PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Mācību programma vecākiem piedāvā apgūt un papildināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti. 

Programmas ir veidota, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par bērna smadzeņu attīstību agrīnajā dzīves periodā, sākot jau no prenatālā periodā, un drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā.

Programmas ietvaros tiek apskatīti pieci nozīmīgākie posmi bērna smadzeņu attīstībā, kas izpaužas kā izmaiņas bērna uzvedībā un prasa vecāku atbalstu un uzmanību. Tiek doti instrumenti un zināšanas, lai vecāki varētu šos posmus atpazīt un atbilstoši reaģēt.

Programma sniedz zināšanas par:

 • drošo piesaisti;
 • pieaugušo piesaistes veidiem;
 • traumatiskām pieredzēm un to nozīmi vecāku-bērnu attiecību veidošanā;
 • tipisku bērna attīstību;
 • “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana® (TBRI®)” metodi.

Dziļa saikne un drošā piesaiste starp bērnu un vecākiem bērnībā ir pamats veiksmīgu attiecību veidošanai pieaugušā vecumā. Caur attiecībām ar saviem vecākiem bērns mācās identificēt un regulēt savas emocijas, un atbilstoši reaģēt dažādās situācijās, veiksmīgi iekļaujoties sabiedrībā. Šādas kvalitatīvas attiecības samazina sarežģītu uzvedību biežumu bērnības vecumposmā. Programma palīdz vecākiem veidot ieradumus un prasmes pozitīvai saskarsmei ar saviem bērniem, lai saikne un drošā piesaiste būtu klātesoša visā bērnības vecumposmā.

Programmas noslēgumā vecāki ir ieguvuši teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas palīdz veidot uzticības pilnas, emocionāli veselīgas attiecības ar saviem bērniem. Vecāki apzinās savu individuālo audzināšanas stilu, spēj atpazīt un mainīt savu uzvedību sadarbībā ar bērnu, pamatojoties uz drošās piesaistes pamatprincipiem un izpratni par emocionālas saiknes nozīmi bērna sekmīgā attīstībā. 

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Programmas mērķis ir pilnveidot vecāku izpratni par nozīmīgākajiem posmiem bērna attīstībā, drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā un sniegt prasmes, kas palīdzētu iegūtās zināšanas pielietot ikdienas saskarsmē ar bērnu, audzinot emocionāli veselu un pilnvērtīgu indivīdu. 

Programmas uzdevums ir attīstīt vecāku prasmes un iemaņas:

 • cieņpilni sarunāties ar savu bērnu;
 • veidot dziļu emocionālo saikni, kopīgi rotaļājoties;
 • atpazīt bērna vajadzības un atsaucīgi reaģēt uz tām;
 • rūpēties un saņemt rūpes;
 • veicināt bērna patstāvību un neatkarību drošā ģimenes vidē;
 • izprast un atpazīt savas individuālās traumas un mainīt rīcības modeļus saskarsmē ar bērnu;
 • abiem vecākiem vienlīdzīgi iesaistīties bērnu aprūpe un saskatīt ieguvumus, ko šāds aprūpes modelis sniedz;
 • izmantot “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana® (TBRI®)” metodi. 

 

PROGRAMMAS REZULTĀTI

Programmas pilna apguve sniedz vecākiem pamatzināšanas par bērnu attīstību, modernākajām, jaunākajos zinātnes pētījumos balstītām audzināšanas metodēm, psiholoģiju un produktīvām saskarsmes formām, kas kalpos par pamatu veselīgām attiecībām ģimenē un palīdzēs bērnam kļūt par pilnvērtīgu, emocionāli veselu indivīdu un atbildīgu sabiedrības locekli.

Pielietojot apgūtās zināšanas ikdienas dzīvē, ikviens no vecākiem iegūs pārliecību par sevi kā spējīgu bērnu aprūpētāju, attīstīs prasmi komunicēt ar bērnu un partneri cieņpilnā veidā un novērtēs iegūto zināšanu un prasmju pozitīvo ietekmi uz ģimenes mikroklimatu.

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 

Programmai var pieteikties vecāki bērna gaidībās, vai tie, kuriem ir bērns vecumā līdz 1 gadam. Programmā vēlams piedalīties abiem vecākiem (vecāku dzimums nav noteicošs), ja tas ir iespējams. 

 

PROGRAMMAS NORISE

Mācību process sadalīts divās daļās:

 • 1 x 6 stundu nodarbība (vēlams apmeklēt pirms bērna piedzimšanas)
 • 5 x 3 stundu nodarbības (jāapmeklē gada laikā pēc bērna piedzimšanas) 

Mācību process tiek organizēts grupās līdz 16 cilvēkiem, tās vada divi kvalificēti treneri.

Programma tiek īstenota, izmantojot dažādas metodes un sadarbības formas - grupu un individuālos darbus, pārrunas, rotaļu aktivitātes, lomu spēles, video analīzi, ģimenes terapijas elementus.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Fonds Ziedot.lv,
struktūrvienība “PLECS”

Adrese: Senču iela 4, Rīga, LV-1012, Latvija

Tālr.: +371 29119938
E-pasts: info@plecs.lv